نظرات شرکت کنندگان دوره های آموزشی

نظرات شرکت کنندگان کارگاه” آینه ات را پاک کن” کارگاه ” اینه ات را پاک کن” در دو بخش، مطالب تئوری همراه با تمرین های عملی، ارایه گردید. در بخش آخر والدین و کودکان در باشگاه تندرستی مجموعه با هم بازی و ورزش کردند. بخش اول کارگاه ” اینه ات را پاک کن” درباره بد …

نظرات شرکت کنندگان دوره های آموزشی مطالعه ادامه مطلب